آیا رنگ پوست بعد از لیزر موهای زائد بیکینی تیره می شود؟