تا چند ساعت بعد از لیزرموهای زائد باید دوش بگیریم؟