از برنزه کردن قبل از لیزر موهای زائد خودداری کنید!