آیا ماندگاری نخ لیفت نخ به نوع و برند نخ مورد استفاده بستگی دارد؟